lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

**ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ชาย/หญิง** กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560

เจ้าของร้าน


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 88 อัตรา

คุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ข้อ)
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จํานวน 6 อัตรา
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศชาย) (สายวิทย์ – คณิต) จํานวน 7 อัตรา
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง (รับเฉพาะเพศหญิง) จํานวน 3 อัตรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. สาขาคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
2. สาขาบัญชี จํานวน 25 อัตรา
3. สาขาช่างก่อสร้าง จํานวน 5 อัตรา
4. สาขาช่างกลโรงงาน (รับเฉพาะเพศชาย 1 อัตรา ชาย/หญิง 7 อัตรา) จํานวน 8 อัตรา
5. สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 9 อัตรา
6. สาขาสถาปัตยกรรม จํานวน 1 อัตรา
7. สาขาช่างโยธา จํานวน 3 อัตรา
8. สาขาช่างพิมพ์/ออกแบบสิ่งพิมพ์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
9. สาขาช่างสํารวจ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
10. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา

 
ระดับปริญญาตรี
1. บัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี จํานวน 5 อัตรา
2. นิติศาสตร์และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จํานวน 2 อัตรา
3. วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
4. วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
5. วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
6. ฟิสิกส์(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
7. ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
8. พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1. มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หากสาขาที่ระบุประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีสาขาตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๙๑ ลง ๙ ก.ค.๕๘ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หรือมีหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่สำเร็จการศึกษามาเป็นสาขาเดียวกับที่กำหนดไว้ โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไม่ตรงและ ไม่มีหนังสือรับรอง คณะกรรมการสอบฯ จะไม่รับสมัครทุกกรณี และต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
2. ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือสำเร็จการศึกษา จากเนติบัณฑิตยสภาแล้ว โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ
3. ผู้สมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกโดยสภาวิศวกร และยังไม่หมดอายุ
4. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
5. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน 2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 
6. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
7. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ (ผนวก ก) หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗


การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560 ที่ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ , อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ , กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี


คลิกสั่งซื้อ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ 
โทร 098-9532812  ไลน์ : vanita4479
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 401 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 701 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

แจกแนวข้อสอบรับราชการ [0]
คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานประจำจังหวัด [0]
ตำแหน่งต่างๆ ที่ใช้สอบทุกหน่วยงาน [0]
กรมบังคับคดี [0]
กรมสรรพาวุธทหารบก [0]
กองบัญชาการกองทัพไทย [0]
สอบครูผู้ช่วย สพฐ [0]
สอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ [0]
สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล [0]
สอบนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร [0]
สอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม537,704 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด379,571 ครั้ง
เปิดร้าน21 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

CONTACT US

0989532812

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบราชการไทย
จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0989532812
อีเมล : vanita.vanapa99@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก