lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

กรมเจ้าท่า เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2560

เจ้าของร้าน


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2560


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 125-129/2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง กะลาสี
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย


2. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.6 หรือ ประกาศนีบัตรวิชาชีพทุกสาขา


3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


4. ตำแหน่ง ช่างขุดลอก
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล


5. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย


6. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย (ประเภทใบอนุญาตทุกประเภทชนิดที่สอง)


7. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา หรือเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์


8. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านคนประจำเรือ)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาอังกฤษ พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ

 
 
9. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านควบคุมการจราจรทางน้ำ)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขา พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษ และ 
2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสุขภาพจิต การได้ยิน การมองเห็น การสื่อสาร และสามารถควบคุมสติและอารมณ์ในภาวะกดดันหรือคับขันได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (ปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 - 12 ชั่วโมง)


10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


11. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
อัตราเงินเดือน 19,500 - 22,750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


12. ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย


13. ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย


14. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย


15. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ 
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่า ในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย


16. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา


การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://jobs.md.go.th


รายละเอียดเพิ่มเติม
- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7คลิกสั่งซื้อ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ 
โทร 098-9532812  ไลน์ : vanita4479
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 401 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 701 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

แจกแนวข้อสอบรับราชการ [0]
คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานประจำจังหวัด [0]
ตำแหน่งต่างๆ ที่ใช้สอบทุกหน่วยงาน [0]
กรมบังคับคดี [0]
กรมสรรพาวุธทหารบก [0]
กองบัญชาการกองทัพไทย [0]
สอบครูผู้ช่วย สพฐ [0]
สอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ [0]
สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล [0]
สอบนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร [0]
สอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม525,860 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด370,207 ครั้ง
เปิดร้าน21 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท17 ก.ค. 2561

CONTACT US

0989532812

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบราชการไทย
จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0989532812
อีเมล : vanita.vanapa99@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก