lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

[ผังเขต] การ"สอบท้องถิ่น"แบบแบ่งเขต ตามหลักเกณฑ์ฯ กสถ.

เจ้าของร้าน
ตามหลักเกณฑ์ฯ การสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะแบ่งเขต/ภาคเพื่อใช้ในการจัดสอบและเพื่อการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยแบ่งเป็น 10 เขต ดังนี้ (รายละเอียดตามภาพ)

** ในตอนสมัครสอบนั้น ผู้สมัครจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่า จะเลือกลงสอบในกลุ่มภาคใด และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นๆ หากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการก็จะอยู่ในจังหวัดต่างๆที่อยู่ในกลุ่มภาคที่เลือกไว้


     หลักเกณฑ์การสอบบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้เกิดหลักเกณฑ์การสอบใหม่ขึ้นมา ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการสอบ จึงต้องมาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสอบใหม่นี้ก่อน

     ขออ้างถึงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด / พนักงานเทศบาล /พนักงานส่วนตำบล

     ในกรณีอบจ./เทศบาล/อบต.เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้อบจ./เทศบาล/อบต.เป็นเจ้าของบัญชี หมายถึง เทศบาลอื่นๆ หรือ อบต.อื่นๆ ไม่สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและใช้บัญชีจะใช้ได้เฉพาะหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น

     ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งได้ สำหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

     ณ ตอนนี้หลายๆท่าน คงเฝ้ารอการสอบแบบแบ่งภาค/เขต ตามหลักเกณฑ์ฯ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้
ภาคกลางเขต ๑ ได้แก่
1.จังหวัดชัยนาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัดปทุมธานี ๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕.จังหวัดลพบุรี ๖.จังหวัดสระบุรี ๗.จังหวัดสิงห์บุรี ๘.จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางเขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดจันทบุรี ๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓.จังหวัดชลบุรี ๔.จังหวัดตราด ๕.จังหวัดนครนายก ๖.จังหวัดปราจีนบุรี ๗.จังหวัดระยอง ๘.จังหวัดสมุทรปราการ ๙.จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลางเขต ๓ ได้แก่
๑.จังหวัดกาญจนบุรี ๒.จังหวัดนครปฐม ๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔.จังหวัดเพชรบุรี ๕.จังหวัดราชบุรี ๖.จังหวัดสมุทรสงคราม ๗.จังหวัดสมุทรสาคร ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒.จังหวัดขอนแก่น ๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย์
๖.จังหวัดมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดมุกดาหาร ๒.จังหวัดยโสธร ๓.จังหวัดร้อยเอ็ด ๔.จังหวัดศรีสะเกษ ๕.จังหวัดสุรินทร์ ๖.จังหวัดอำนาจเจริญ ๗.จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๓ ได้แก่
๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัดบึงกาฬ ๓.จังหวัดเลย ๔.จังหวัดสกลนคร ๕.จังหวัดหนองคาย ๖.จังหวัดหนองบัวลำภู ๗.จังหวัดอุดรธานี

ภาคเหนือเขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดชียงราย ๒.จังหวัดเชียงใหม่ ๓.จังหวัดน่าน ๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดแพร่ ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.จังหวัดลำปาง ๘.จังหวัดลำพูน

ภาคเหนือเขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดกำแพงเพชร ๒.จังหวัดตาก ๓.จังหวัดนครสวรรค์ ๔.จังหวัดพิจิตร ๕.จังหวัดพิษณุโลก ๖.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗.จังหวัดสุโขทัย ๘.จังหวัดอุตรดิตถ์ ๙.จังหวัดอุทัยธานี

ภาคใต้ เขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดกระบี่ ๒.จังหวัดชุมพร ๓.จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔.จังหวัดพังงา ๕.จังหวัดภูเก็ต ๖.จังหวัดระนอง ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดตรัง ๒.จังหวัดนราธิวาส ๓.จังหวัดปัตตานี ๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวัดสตูล


คราวนี้ จะได้เตรียมตัวลงสนามสอบได้ถูก ว่าจะเลือกลงในเขตไหนดี ถ้าที่ดีควรศึกษาถึงกรอบอัตราตำแหน่งที่ว่างอยู่ในเขต/จังหวัดนั้นๆ เพราะหากกรอบอัตราตำแหน่งว่างมีมาก จะส่งผลให้การใช้เรียกบัญชีก็จะมีมากเช่นกัน
 
หลักสูตรในการสอบแข่งขัน
กำหนดให้หน่วยดำเนินการสอบ จัดสอบทั้ง ๓ ภาค คือ ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค.
 
วิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน
กำหนดให้หน่วยดำเนินการสอบ ให้ดำเนินการสอบแข่งขันทั้งภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. (ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิม)
กรณีการสมัครสอบแข่งขันที่ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องเลือกกลุ่มจังหวัดที่ประสงค์จะบรรจุแต่งตั้ง *ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครด้วย
 
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กำหนดให้บัญชีผู้สอบแข่งขันมีอายุ ๒ ปี ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะต้องบรรจุตามลำดับที่ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมีสิทธิเลือกบรรจุใน อปท. ใดก็ได้ตามบัญชีรายชื่อ อปท. ที่ขอใช้บัญชีไปบรรจุแต่งตั้ง
 
เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
จะต้องบรรุจแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้เมื่อบรรจุห้ามโอนย้ายภายใน ๑ ปีนับจากวันบรรจุ โดยไม่มีข้อยกเว้น
คลิกสั่งซื้อ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ 
โทร 098-9532812  ไลน์ : vanita4479
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 401 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 701 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

แจกแนวข้อสอบรับราชการ [0]
คู่มือเตรียมสอบหน่วยงานประจำจังหวัด [0]
ตำแหน่งต่างๆ ที่ใช้สอบทุกหน่วยงาน [0]
กรมบังคับคดี [0]
กรมสรรพาวุธทหารบก [0]
กองบัญชาการกองทัพไทย [0]
สอบครูผู้ช่วย สพฐ [0]
สอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ [0]
สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล [0]
สอบนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร [0]
สอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล [0]

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม524,422 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด369,086 ครั้ง
เปิดร้าน21 ก.พ. 2560
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

CONTACT US

0989532812

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบราชการไทย
จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0989532812
อีเมล : vanita.vanapa99@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก